Компания "Энергия Украины" публикует информацию о процедуре решения споров

Ниже подана необходимая информация о процедуре решения споров

 

ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

І. ПІДСТАВИ ЗВЕРНЕННЯ СПОЖИВАЧА ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА З СКАРГОЮ.

Виникнення спірних питань між Споживачем та Постачальником стосовно:

 • постачання природного газу, 
 • оплати послуг постачальника, 
 • відшкодування збитків 
 • інші питання.

Вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

  Споживачі чиї права і законні інтереси порушено, звертаються до Постачальника з письмовою скаргою. 

ІІ. ВИМОГИ ДО СКАРГИ

У скарзі зазначаються: 

а) повне найменування, поштові реквізити, номери телефонів та факсів Споживача, яким пред'являється скарга; 

б) дата пред'явлення та номер скарги; 

в) обставини, на підставі яких пред'явлена скарга; 

г) докази, що підтверджують обставини викладені у скарзі; 

д) обґрунтування вимог скарги із посиланняя на відповідні нормативні акти;

е) вимоги Споживача; 

є) сума скарги та її розрахунок, якщо скарга підлягає грошовій оцінці; 

і) перелік документів, що додаються до скарги, а також інших доказів. 

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. 

Скарга підписується повноважною особою Споживача з документальним підтвердженням її повноважень, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. 

ІІІ. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ  

Скарга розглядається Постачальником протягом одного місяця з дня її одержання.

Якщо до скарги не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. До усунення недоліків скарги перебіг строку розгляду скарги  зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, скарга розглядається за наявними документами. 

VI. ПОВІДОМЛЕННЯ CПОЖИВАЧА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ 

Про результати розгляду скарги Споживач повідомляється у письмовій формі. У відповіді на скаргу зазначаються: 

- повне найменування та поштові реквізити Споживача;

-  дата та номер відповіді, скарги, на яку дається відповідь; 

- коли скаргу визнано повністю або частково, - визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення скарги, якщо вона не підлягає грошовій оцінці; 

- коли скаргу відхилено повністю або частково - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обгрунтовують відхилення скарги; 

- перелік доданих до відповіді документів та інших доказів. 

Коли скарга відхилено повністю або частково, Споживачу повертаються оригінали документів, одержаних зі скаргою. 

Відповідь на скаргу підписується повноважною особою Постачальника, та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку Споживачу. 

У разі не згоди Споживача з результатами розгляду його скарги Постачальником, Споживач має право відповідно до ст. 58 Закону України "Про ринок природного газу" звернутися до Регулятора  зі скаргою на дії Постачальника.

 

 

Постачальник має право:

 1. Укладати договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником.
 2. Отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору.
 3. На безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.
 4. На повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу.
 5. На ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015  № 2496. 

Постачальник зобов'язаний:

 1. Дотримуватись вимог Правил постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015  № 2496. 
 2. Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього.
 3. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов'язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу.
 4. В установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу.
 5. Своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. 
 6. Своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.
 7. Дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 8. Пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами.
 9. Надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору.
 10. Виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015  № 2496, та чинним законодавством.

Споживач зобов'язується:

 1. Дотримуватись вимог Правил постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015  № 2496. 
 2. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договором.
 3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договором.
 4. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу.
 5. Забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу.
 6. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
 • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
 • відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
 • перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
 • відсутності укладеного договору постачання природного газу;
 • інших випадках, передбачених Правилами постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015  № 2496, та чинним законодавством.

Споживач має право:

 1. На отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов.
 2. На одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів.
 3. На безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати.
 4. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори.
 5. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу.
 6. Інші права, передбачені Правилами постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015  № 2496, та чинним законодавством.

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

Постачання природного газу здійснюється на підставі договору укладеного з Споживачем.

Постачальник поставляє споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. 

Газ  поставляється  на підставі заявок Споживача, які подаються не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, що передує місяцю поставки. 

При відсутності заявки від Споживача на відповідний місяць поставки Постачальник постачає газ у обсязі, який був узгоджений з Споживачем при підписанні Договору. 

Споживач не має права відмовитись від приймання узгодженого Сторонами планового обсягу постачання після включення заявки до планового розподілу газу Центральним диспетчерським департаментом ПАТ «Укртрансгаз» на відповідний місяць постачання.

У разі, якщо обсяги споживання газу Споживачем  різко зменшуються (збільшуються) порівняно із замовленим обсягом газу, Споживач повинен письмово, шляхом вручення оригінальної заявки, повідомити про це Постачальника не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця споживання. На підставі такого повідомлення Постачальник додатково збільшить або змінить Споживачу замовлений обсяг газу.