+38 044 224-81-33info@uanergy.com01054, Украина, г. Киев, ул. Олеся Гончара, 65

Типовой договор

ДОГОВІР  № __________

постачання природного газу

м. Київ

«___» __________ 2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ», надалі Постачальник, в особі генерального директора Вітика Олега Богдановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________надалі Споживач, в особі ___________________, що діє на підставі ___________, з іншої сторони,в подальшому разом іменовані Сторони, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ.

1.1. Постачальник зобов`язується поставити Споживачу в 2017 році природний газ (надалі – Газ), за наявності його обсягів, а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити його у відповідності з умовами даного Договору.

1.2. Газ, що постачається за даним договором, використовується Споживачем виключно для власних технологічних  та інших потреб. Споживач зобов’язується не продавати та не відчужувати будь-яким іншим способом Газ, прийнятий за цим Договором. Споживач є кінцевим споживачем газу.

2.  КІЛЬКІСТЬ  ТА  ЯКІСТЬ  ГАЗУ.

2.1. Постачальник передає Споживачу газ в 2017 році в обсязі __-___ (_____) тисяч кубічних метрів:

 

Місяць Обсяг, тис. куб. м Місяць Обсяг, тис. куб. м Місяць Обсяг, тис. куб. м Місяць Обсяг, тис. куб. м
Січень Квітень Липень Жовтень
Лютий Травень Серпень Листопад
Вересень Червень Вересень Грудень
І квартал   ІІ квартал   ІІІ квартал   IV квартал  

 

(надалі – «Плановий обсяг постачання»).

Обсяги газу, які планується поставити за цим Договором, можуть змінюватись протягом місяця на підставі заявок Споживача  з урахуванням оплат.

2.2. Розподіл обсягів газу здійснюється рівномірно, виходячи із середньодобового місячного обсягу.

Обсяг газу, що має бути поставлений Постачальником підтверджується на підставі заявок Споживача  (надалі – заявка), які подаються не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, що передує місяцю поставки. Після затвердження заявки Постачальник до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, що передує звітному, погоджує її з Центральним диспетчерським департаментом ПАТ «Укртрансгаз» (надалі – ЦДД) для включення до планового розподілу газу на відповідний місяць постачання.

При відсутності заявки від Споживача на відповідний місяць поставки Постачальник має право надати до ЦДЦ встановлені в п.2.1. цього Договору обсяги.

Плановий обсяг постачання вважається попередньо підтвердженим Постачальником з моменту включення заявки до планового розподілу газу ЦДД на відповідний місяць постачання.

Споживач не має права відмовитись від приймання узгодженого Сторонами згідно з п.2.1. цього Договору планового обсягу постачання після включення заявки до планового розподілу газу ЦДД на відповідний місяць постачання.

2.3. У випадку, якщо обсяги споживання газу Споживачем  різко зменшуються (збільшуються) порівняно із замовленим обсягом газу, Споживач повинен письмово, шляхом вручення оригінальної заявки, повідомити про це Постачальника не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця споживання. На підставі такого повідомлення Постачальник додатково збільшить або змінить Споживачу замовлений обсяг газу.

2.4. За розрахункову одиницю поданого газу приймається один кубічний метр, приведений до стандартних умов (Т-20 град.С. Р=101,325 КПа/760мм.рт.ст./).

2.5. Якість газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи», ТУ 320.001.58764-033-2000 «Гази горючі природних родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення». Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу, які Споживач укладає самостійно.

3.  ПОРЯДОК  ТА  УМОВИ  ПОСТАЧАННЯ,  ПРИЙМАННЯ  ТА  ОБЛІКУ  ГАЗУ.

3.1. Споживач зобов’язується укласти договори про надання послуг з транспортування (розподілу) природного газу магістральними газопроводами та газорозподільними мережами з газотранспортними або газорозподільними підприємствами (надалі — газотранспортне підприємство) в пунктах приймання-передачі газу, зазначених у п.3.2. цього Договору. Про укладення цієї угоди Споживач повідомляє Постачальника протягом 3 (трьох) днів з дати її укладення. Порядок обліку спожитого газу визначається умовами цих договорів.

3.2. Кількість поданого Споживачу газу визначається за показниками комерційного вузла/вузлах обліку газу, що встановлені у Споживача. Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача в газотранспортній системі України в пунктах приймання-передачі газу в газотранспортну систему України. Після переходу права власності на газ Споживач несе всі ризики і бере на себе всю відповідальність, пов’язану з правом власності на газ.

3.3. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно з припустимим відхиленням добових об`ємів від середньодобового не більше +5,0% (п`ять відсотків). У разі відхилення обсягу споживання газу від узгодженого Сторонами згідно з п.2.1. цього Договору планового обсягу постачання більше ніж на 5% (п’ять відсотків), Споживач зобов’язується оплатити Постачальнику обсяг постачання газу відповідно до п.5.2. цього Договору.

При необхідності відступу від середньодобової норми Постачальником і Споживачем  встановлюється нерівномірна подача газу за взаємно узгодженими графіками.

3.4. Постачальник має право призупинити повністю або скоротити постачання газу частково у випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки газопостачання  та у випадках запланованих капітальних ремонтів газових мереж на час під’єднання газових мереж у встановленому порядку, під час аварій в газовому господарстві, у випадках передбачених законодавством та цим Договором.

3.5. Приймання-передача газу, поставленого Постачальником Споживачу у звітному місяці, оформлюється щомісячними Актами приймання-передачі газу, які є невід`ємними частинами цього договору.

3.6. Уповноважені представники Сторін складають та підписують акт приймання-передачі газу із зазначенням ціни і загальної вартості газу, який передається Споживачу Постачальником підписаний зі сторони останнього, та який має бути підписаний Споживачем та повернутий Постачальнику у 10 (десяти) денний строк. Цей акт є належним підтвердженням фактичної кількості газу, що був переданий згідно цього Договору з ресурсу відповідного місяця 2017 року.

3.7. У випадку не підписання Споживачем  Акту приймання-передачі газу у порядку передбаченому п.3.6. даного договору без поважних причин, цей Акт вважається узгодженим та підписаним Сторонами на підставі документів, що підтверджують передачу та транспортування визначених обсягів газу від Постачальника до Споживача, які складаються газотранспортними організаціями. Такими документами є: Реєстр постачання газу споживачам, або Акт прийняття послуг з транспортування газу розподільними газопроводами, або Акт приймання-передачі газу і послуг з його транспортування.

На Акті приймання-передачі газу Постачальник має зазначити на підставі якого з вищезазначених документів підтверджується обсяг поставленого газу.

Сторони домовились, що такий Акт приймання-передачі газу буде підтверджувати перехід права власності та мати всі юридичні і фактичні наслідки такого переходу.

3.8. Споживач зобов`язаний:

3.8.1. своєчасно оплачувати вартість газу та дотримуватись передбаченого Договором режиму його використання;

3.8.2. своєчасно підписувати акти приймання-передачі газу та інші документи, необхідні для виконання цього Договору;

3.8.3. забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу Споживача вимогам державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», Закону України «Про  ринок природного газу», Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим Наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618, державним стандартам, нормативним та методичним документам Держспоживстандарту України та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», експлуатаційній інформації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять у цей вузол, за умови якщо право власності на цей вузол, належить Споживачу.

3.8.4. без перешкод у будь-який робочий час допускати представників Постачальника, повноважних представників Державної інспекції з енергозбереження та газотранспортного підприємства:

3.8.4.1. для зчитувань показів засобів вимірювальної техніки та для перевірки приладів обліку витрат газу, встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача, та правильності експлуатації цих приладів;

3.8.4.2. для огляду газопроводів та газоспоживаючого устаткування Споживача;

3.8.4.3. для обмеження та припинення постачання газу в разі відбору природного газу за відсутності у Споживача підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим Договором, планового обсягу постачання на поточний місяць постачання;

3.8.4.4. негайно повідомляти Постачальника та транспортну організацію про неполадки приладів обліку газу, заміру температури та тиску газу.

3.9. Постачальник має право зменшити або припинити постачання газу в разі зменшення або припинення передачі газу Постачальнику з боку власника газу за договорами між Постачальником та власником газу. Про зменшення або припинення постачання Постачальник письмово повідомляє Споживача протягом місяця постачання.

3.10. Споживач не має права, без згоди на то Постачальника, відмовитись від обумовленого об’єму природного газу.

3.11 Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об’єкт Споживача  чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися письмово  до Постачальника  за 10 (десять) робочих днівдо припинення постачання. При отриманні повідомлення  від Споживача, Сторони складають  акт тимчасового припинення  газопостачання,  з дати якого  тимчасово припиняється газопостачання.

4.  ЦІНА  ПРИРОДНОГО  ГАЗУ.

4.1. Ціна природного газу за 1000 куб.м. встановлюється у гривнях України і складає на момент укладання цього Договору  __________________00 коп., в тому числі ПДВ 20 % — __________ грн., без урахування вартості транспортування газу. Ця ціна є звичайною по цьому Договору

4.2. Загальна сума цього Договору складається із сум вартості місячних поставок газу і на момент укладання цього Договору складає_______________,00  грн., в тому числі ПДВ 20 % — ______ грн., без урахування вартості транспортування газу.

4.3. Розмір ціни на газ, що вказана в цьому Договорі та/або Додаткових угодах до нього, може змінюватись за взаємною домовленістю Сторін, про що складається додаткова угода. Якщо ціна на газ, включаючи витрати, пов’язані з його постачанням, змінюється внаслідок набрання чинності нормативних документів Кабінету Міністрів України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ України»чи зміною цін на ринку газу протягом дії даного Договору, вартість газу буде коригуватись відповідно до цих документів та змін, що є обов’язковим для Постачальника та Споживача  з моменту введення їх в дію.

5.  ПОРЯДОК  ТА  УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ  РОЗРАХУНКІВ.

5.1. Вартість газу визначається, виходячи з фіксованої ціни, визначеної в п.4.1. Договору або у Додатковій угоді.

5.2. Порядок оплати встановлюється наступним чином:

30% —  до  10 числа місяця поставки,

40%  — до 20 числа місяця поставки ,

30 % — до 30-го числа місяця поставки,

остаточні розрахунки з урахуванням фактичних цін та обсягів постачання — до 10 числа місяця, наступного за місяцем поставки.

Газ передається Постачальником Споживачу  в обсягах фактично здійсненої оплати за природний газ.

Датою здійснення платежу вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

5.3. Надлишкові кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як попередня оплата за умови відсутності заборгованості за даним Договором.

5.4. Якщо день здійснення Споживачем будь-якого платежу за цим Договором припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то такий платіж повинен бути здійснений в робочий (банківський) день, що передує вихідному, святковому або неробочому дню.

5.5. У платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його підписання, призначення платежу. За наявності заборгованості у Споживача  за цим договором Постачальник зараховує кошти, що надійшли від Споживача  як погашення заборгованості за газ, поставлений в минулі періоди за цим договором, незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначення платежу.

5.6. Звіряння розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем  та акту  приймання-передачі газу протягом 10 (десяти) днів з моменту вимоги однієї із Сторін. Зазначене оформляється актом звіряння, з урахування вартості робіт з відключення та відповідних оплат, у разі виконання таких робіт.

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН.

6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона, крім суми заборгованості з врахуванням встановленого індексу інфляції, відшкодовує сумлінній Стороні заподіяні цим збитки в повному обсязі.

6.2. В разі порушення Споживачем  будь-якого грошового зобов’язання (порядку та терміну оплати поставленого Постачальником природного газу) Споживач крім відшкодування збитків сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення та за весь час прострочення.

6.3. Постачальник вправі припинити або обмежити передачу газу у випадках, передбачених діючим законодавством України, та вимагати проведення оплати за весь обсяг газу, що був фактично поставлений до моменту припинення/обмеження подачі, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту припинення. Витрати та збитки за всі негативні наслідки в цьому випадку відшкодовуються відповідно до п.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006р. №1687 «Про затвердження Порядку пооб‘єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам крім населення» та п.2.5 Наказу Державного комітету України з енергозбереження від 19.07.2001р. N77.

За наслідки, пов’язані з обмеженням чи припиненням подачі газу відповідальність несе Споживач, при цьому останній зобов’язаний відшкодувати Постачальнику витрати, пов’язані із відключенням Споживача від джерел газопостачання та його підключенням.

6.4. В разі, якщо Споживач оформить акти приймання-передачі газу на іншого Постачальника газу або з розбіжністю більш ніж на 5% (п’ять відсотків) відповідно до зумовленого обсягу газу, при цьому не виконуючи умови п.2.3. Договору, Споживач сплачує 5% (п’ять відсотків) від вартості фактично поставленого у поточному місяці газу у вигляді штрафу.

6.5.Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору.

6.6. У разі порушення порядку та терміну оплати за газ, Постачальник має право застосувати до Споживача  оперативно-господарські санкції, передбачені Господарським Кодексом України.

6.7. В разі наявності заборгованості Споживача за даним Договором, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому Споживач здійснює повний розрахунок за спожитий газ, відшкодовую всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного Договору. Про розірвання даного Договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням.

6.8. За не підписання акту приймання-передачі газу без поважних причин винна Сторона сплачує сумлінній Стороні штраф у розмірі 10% (десять відсотків) вартості поставленого газу у відповідному місяці, обсяг якого підтверджений на підставі відповідних документів.

6.9. У разі відмови в односторонньому порядку від придбання газу у Постачальника без поважних причин, Споживач сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 8% (вісім відсотків) від вартості газу, замовленого Споживачем у Постачальника у місяці, в якому фактично відмовився Споживач  від придбання газу в Постачальника.

6.10. Споживач не має права укладати договори на постачання природного газу з іншими постачальниками в разі наявності заборгованості перед Постачальником за даним Договором.

6.11. Враховуючи, що передача Постачальником природного газу в мережах ПАТ «Укртрансгаз» Споживачу носить безперервний характер, Постачальник  не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено таку передачу природного газу, складає зведену податкову накладну, з урахуванням всього обсягу постачання природного газу протягом місяця поставки. У випадку якщо станом на дату складання зазначеної податкової накладної  сума коштів, що надійшла на поточний рахунок Постачальника  як оплата (передоплата) за природний газ, перевищує вартість поставленого обсягу газу протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

7.  ФОРС – МАЖОР.

7.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов‘язань по цьому договору, як-то: пожежа, повінь, різке похолодання, землетрус та інші стихійні лиха, сезонні природні явища, аварія та/або пошкодження на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, ембарго, зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені Торгово-Промисловою Палатою України чи іншим компетентним органом.

7.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, для якої вони наступили, сповіщає іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких обставин.

7.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати фактично поставленого газу.

7.4. При припиненні обставин, зазначених у п.7.1., Сторона повинна без зволікання, будь-якими доступними засобами сповістити про них іншу Сторону в письмовому виді. У повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов’язання за даним договором.

7.5. У випадках, передбачених у п.7.1. даного договору, термін виконання Стороною своїх зобов’язань за даним договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки.

8.  ПОРЯДОК  РОЗВ`ЯЗАННЯ  СУПЕРЕЧОК.

8.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникли між Сторонами в процесі виконання Договору, розв`язуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір підлягає розгляду в Господарському суді у відповідності з чинним законодавством України і умовами даного договору.

9.  СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ  ТА  ІНШІ  УМОВИ.

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2017 р.

Сторони погодилися, що відповідно до ч.3 ст.631 Цивільного кодексу України умови цього Договору можуть застосовуватися до правовідносин, які виникли до його укладення.

9.2. За всіма видами зобов’язань і відповідальності Сторін встановлюється загальний строк позовної давності тривалістю три роки (за винятком строків позовної давності, що перевищують трирічний період відповідно до чинного законодавства України).

9.3. Всі доповнення та додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над раніше укладеними та над положеннями даного Договору в разі, коли вони укладені в письмовій формі, мають дату, номер, посилання на даний Договір, підписи уповноважених представників Сторін та оригінальні печатки підприємств.

9.4. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних зобов‘язань перед іншою Стороною та попередить про це останню письмово за 20 (двадцять) календарних днів.

9.5. Зміст Договору та його додатків є комерційною таємницею і не підлягає розголошенню без згоди іншої Сторони.

9.6. Сторони даного Договору та уповноважені особи сторін, які підписали цей Договір підтверджують повне розуміння окремих та всіх положень цього Договору щодо включення персональних даних про них до бази персональних даних кожної із Сторін.

9.7. Споживач гарантує відсутність у нього заборгованості перед іншими постачальниками за поставлений газ. Всю відповідальність за це несе Споживач.

9.8. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету укладені Сторонами раніше.

9.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно (у строк 2 (два) дні з моменту зміни) у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

9.10. Сторони визнають юридичну чинність і значимість договору, підписаного з використанням факсового зв’язку та/або  електронною поштою, так само як і всіх пов’язаних з ним документів, підписаних аналогічним образом, з наступним обміном оригіналами протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання договору.

9.11. Договір складено українською мовою у двох екземплярах – по одному для кожної з Сторін. Екземпляри мають однакову юридичну силу.

9.12. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, Споживач є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

10.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ,  РЕКВИЗИТИ  ТА  ПІДПИСИ  СТОРІН.

 

Постачальник: Споживач:
ТОВ «ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ»

ЕІС-код 56X930000001360V

Юридична адреса: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, буд.97, літера З

п/р  2600516539 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851

Код ЄДРПОУ 34528630

ІПН 345286326556

тел. (044) 596-01-03, 224 81 34

e-mail: vov@uanergy.com, іnfo@uanergy.com

Режим роботи контактної точки:

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 65

Режим роботи: Пн.- Пт. з 9.00 до 18.00

Перевра з 13.00 до 14.00

тел. (044) 596-01-03, 224 81 34

Відповідальні особи:

Войтенко Олег

Масленнікова Юлія

Ян Кристина

Генеральний директор                     

 

_________________     О.Б. Вітик

__________